• Biologiya nədir?

    Biologiya (Bios – canlı, logos – elm) canlı təbiət haqqında kompleks elmdir. Hal-hazırda Yer üzərində mövcud olan və məhv olmuş külli miqdarda növ müxtəlifliyi, onların quruluşu və funksiyası, mənşəyi, çoxalması və inkişafı, canlı və cansız təbiətlə əlaqəsini öyrənir. Biologiya həyata xas olan ümumi və xüsusi qanunauyğunluqları müəyyən edir. Biologiyanın çoxlu bölmələrinin olmasına baxmayaraq, qanunauyğunluqlar, əsasən, ümumi biologiya tərəfindən tədqiq edilir. Ümumi Biologiya özündə, əsasən, Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi haqqında nəzəriyyəni, Hüceyrə haqqında nəzəriyyəni (Sitologiyanı), molekulyar biologiyanı, insan haqqında nəzəriyyəni, ekologiyanı, genetikanı, biosfer haqqında nəzəriyyəni, təkamül nəzəriyyəsini (Darvinizmi), orqanizmin individual inkişafını öyrənir.

  • Kimya nədir?

    Kimya - maddənin tərkibini, quruluşunu, xassələrini ,çevrilməsini və bu çevrilmələr zamanı baş verən hadisələri öyrənən təbiət elmidir.Kimyanın mühüm vəzifələrinə zəruri maddələrin alınması, maddələrin çevrilməsini və bu çevrilmələri müşahidə edən hadisələri öyrənmək, ətraf mühtin mühafizəsi və s. kimi vəzifələr aiddir?

Kimya

Kimya üç böyük bölməyə ayrılır:Ümumi kimyaQeyri-üzvi kimyaÜzvi kimyaAncaq kimyanın başqa bölmələri də mövcuddur:Analitik kimyaNüvə kimyasıRadiokimyaRadioaktivlik kimyasıKvant kimyasıElektrokimyaKolloid kimyasıTəbabət kimyasıMetalüzvi kimyaEnzimologiya (fermentlər kimyası)Fiziki kimya (fizikokimya)Kimyəvi termodinamikaTermokimya və s.

KİMYA BİOLOGİYA

Kimya mənim ən sevimli fənnimdir

Kimyanı sevin sevdirin ən əsası da öyrənin

KİMYA 

BİOLOGİYA

Kimyaçılar bioloqlar buyurun səhifəyə